INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY
REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Szkoła ustala zasady rekrutacji uczniów zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra właściwego dla spraw kultury.


§1. Postanowienia ogólne

 1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat.       
  W przypadku dziecka, które nie ukończyło 6 lat należy dołączyć opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 2. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 3. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata

 4. .W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora Szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe.

 

§2. Składanie wniosków

 1. Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły w wyznaczonym terminie. Wnioski do pobrania w sekretariacie i na stronie Szkoły.           

  - WNIOSEK kandydata do Szkoły I stopnia - (plik doc) zobacz >>          - (plik pdf) zobacz >>
  - WNIOSEK kandydata do Szkoły II stopnia - (plik doc) zobacz >>         - (plik pdf) zobacz >>

  W miarę możliwości, wnioski prosimy drukować dwustronnie.

 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej.

 3. W szkole muzycznej II stopnia w specjalności wokalnej wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii.

 4. W specjalności instrumentalnej, specjalizacji instrumentów dętych, należy dołączyć zaświadczenie lekarza specjalisty z zakresu pulmonologii.

 

§3. Działalność konsultacyjna Szkoły

 1. Szkoła prowadzi poradnictwo indywidualne w okresie od marca do połowy maja, obejmujące informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

 2. Formy poradnictwa obejmują:

 1. wstępne badania predyspozycji kandydata (terminy uzgodnić należy w Sekretariacie PSM);

 2. Dzień Otwarty prezentujący Szkołę poprzez uczestnictwo kandydatów w lekcjach i koncertach;

 3. audycje muzyczne dla szkół i dla przedszkoli.

§4. Badanie przydatności, egzaminy wstępne oraz egzaminy kwalifikacyjne

 1. Dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia ubiegających się o przyjęcie do szkoły przeprowadza się badanie przydatności polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 2. Dla kandydatów do szkoły II stopnia przeprowadza się egzamin wstępny w zakresie specjalności albo specjalizacji kształcenia.

 3. Egzamin wstępny w specjalności instrumentalistyka, obejmuje:

  1. egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych obowiązujących w aktualnej klasie;

  2. egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych.

  Zakres materiału wymagany na egzaminie obejmuje wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej dla klasy VI cyklu sześcioletniego i IV cyklu czteroletniego szkoły muzycznej I stopnia.

 4. Egzamin wstępny w specjalności wokalistyka obejmuje:

  1. w śpiewie klasycznym:
   - sprawdzenie predyspozycji głosowych i słuchowych kandydata;
   - zaprezentowanie dwóch piosenek lub pieśni oraz wiersza lub innego dowolnego tekstu.

  2. w śpiewie jazzowym:
   - sprawdzenie predyspozycji głosowych i słuchowych kandydata;
   - zaprezentowanie dwóch piosenek (jedna w języku polskim i jedna w języku angielskim) oraz wiersza lub innego dowolnego tekstu.

 5. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub badania przydatności dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 6. Datę egzaminów wstępnych oraz badania przydatności ustala dyrektor Szkoły.

 7. Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja.

 8. Ocenę badania przydatności lub egzaminu wstępnego ustala komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna z uwzględnieniem punktacji z poszczególnych etapów lub przedmiotów egzaminu.

 9. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły tego samego typu i kierunku kształcenia, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.

 10. Termin egzaminu kwalifikacyjnego przypada w terminie przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

 11. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu kandydata i ogłasza listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w ciągu siedmiu dni po zakończeniu egzaminów.

 12. W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego również przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. Termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty przyjęcia wniosku.

 13. W ciągu roku szkolnego, uczeń może być przyjęty do klasy wyższej niż pierwsza, według procedury dotyczącej badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
.